UNIUNEA NATIONALA A COOPERATIEI MESTESUGARESTI - UCECOM

 Cauta:
 


REPS - CM
Registrul Electronic al
Produselor si Serviciilor
din
Cooperatia
Mestesugareasca


IMPREUNA
Cum rezista
cooperativele
in fata crizei
  Romana   English   Francais           
Buletin Informativ Financiar-contabil Juridic Integrare europeana Legislatie, Statutare
si resurse umane
Tehnic si Comercial
REPS - CM REPS - CM
Anunturi si Evenimente Anunturi si Evenimente Mesaje
Conducere Consiliul National Colegiul Director Conducerea Executiva
Vizitati Gazeta Viata CM Fundatia Spiru Haret Grupul scolar de
arte si meserii "Spiru Haret"
Bucuresti
SADCOM
	

S T A T U T U LFUNDAŢIEI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR AL COOPERAŢIEI MEŞTEŞUGĂREŞTI -„SPIRU HARET”
CAPITOLUL I


Denumire, sediul, forma juridică
Art.1: Fundaţia Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti –„Spiru Haret” se constituie cu scopul organizării şi coordonării activităţii generale de pregătire iniţială, calificare şi recalificare profesională; asigură aplicarea politicii Asociaţiei Naţionale a Cooperaţiei Meşteşugăreşti în domeniul pregătirii resurselor umane şi este asociată de drept la Asociaţia Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti - UCECOM.


Art.2: Denumirea: Fundaţia Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti –„Spiru Haret” conform dovezii disponibilităţii denumirii nr.7373/21.01.2002 eliberată de Ministerul de Justiţie.


Art.3: Sediul Fundaţiei este In Municipiul Bucureşti, strada Economu Cezărescu nr. 47-59, sector 6.


Art.4: Sigiliul şi ştampila Fundaţiei sunt formate dintr-un cerc în care se înscrie „Fundaţia Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti -„Spiru Haret”.


Art.5: Sigla Fundaţiei va cuprinde însemnele corespunzătoare activităţii propuse.

Art.6: (1) Fundaţia Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti -„Spiru Haret” este persoana juridică română de drept privat, fără scop lucrativ sau patrimonial, de interes cooperatist, neguvernamentală şi apolitică.

(2) Fundaţia se înfiinţează de Asociaţia Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti – UCECOM, cu sediul în Bucureşti, Calea Plevnei nr.46-48, sector 1, ca fondator unic.


Art.7: (1) Fundaţia va constitui filiale, ca entităţi ale sale cu personalitate juridică, în oraşele Arad, Baia Mare, Brăila, Breaza, Cluj-Napoca, Craiova, Constanţa, Iaşi, Odorheiu Secuiesc, Ploieşti, Timişoara.

(2) Fiecare filială va patrona activitatea unităţilor de învăţământ ale cooperaţiei meşteşugăreşti situate în oraşul respectiv.


(3) Fundaţia va patrona activitatea unităţilor de învăţământ ale cooperaţiei meşteşugăreşti din Bucureşti.


(4) Unităţile de învăţământ patronate de Fundaţie şi filialele sale fac parte din reţeaua de învăţământ a cooperaţiei meşteşugăreşti, nu pot funcţiona în afara acestei reţele şi nu îşi pot schimba destinaţia.


Art.8: Fundaţia poate înfiinţa şi alte filiale în scopul desfăşurării activităţilor incluse în statutul de faţă.

Art.9: Fundaţia reprezintă în plan juridic entităţile sale în relaţiile acestora cu terţi, autoritatea publică şi cu instituţiile similare din ţară şi străinătate.


Art.10: (1) Filialele, ca structuri teritoriale ale Fundaţiei, se constituie pe baza hotărârii autentificate a Consiliului Director.

(2) Filiala este condusă de un Consiliu Director propriu, alcătuit din cel puţin 3 membri, numiţi de Consiliul Director al Fundaţiei.


Art.11: (1) Filialele sunt entităţi cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare şi de conservare, în condiţiile stabilite de Fundaţie.

(2) Filiala încheie acte de dispoziţie în numele şi pe seama Fundaţiei, numai pe baza competenţei aprobate în prealabil de Consiliul Director

CAPITOLUL II


Obiectul de activitate al Fundaţiei şi durataArt.12: Fundaţia Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti –„Spiru Haret” se înfiinţează pe durată nedeterminată .


Art.13: Obiectivele Fundaţiei:


 1. Organizarea şi cordonarea procesului de învăţământ, ca şi întreaga activitate ce se desfăşoară în Filialele sale în cadrul formelor de şcolarizare: învăţământ preşcolar (grădiniţe), învăţământ profesional (şcoală de ucenici, şcoală profesională), liceal şi postliceal (şcoală postliceală, şcoală de maiştri), centre de calificare şi recalificare.

 1. Organizează şi coordonează Centrele de Calificare şi Recalificare Profesională cu următoarele obiective:

 • activităţi de calificare şi recalificare prin cursuri; promovarea de iniţiative şi programe active pentru reconversia profesională şi combaterea şomajului;

 • activităţi de instruire prin cursuri destinate însuşirii noţiunilor fundamentale de igienă a muncii, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

 • activităţi de perfecţionare profesională a cadrelor în scopul actualizării permanente a cunoştinţelor de specialitate a acestora, prin cursuri, conferinţe, colocvii etc.


 1. Organizarea de alte activităţi:

 • orientare profesională, selecţia şi recrutarea forţei de muncă;

 • bancă de date şi bursă de resurse umane;

 • instruirea teoretică şi practică pentru obţinerea de permise pentru conducătorii auto, precum şi examinări şi testări psihologice a acestora;

 • activităţi de studiere şi sondaj a pieţei forţei de muncă;

 • instruire antreprenorială şi în domeniul managementului resurselor umane;

 • asistenţa psiho-pedagogică;

 • activităţi de secretariat, dactilografiere, tehnoredactare, operare PC, multiplicare şi traduceri;

 • servicii administrative în domeniul organizării timpului liber al elevilor (tabere, diferite forme ale turismului şcolar, activităţi sportive), al cursanţilor, al cadrelor didactice, al personalului tehnic-administrativ etc…;

 • servicii de asistenţă socială pentru baby-siter, asistenţă seniori;

 • editarea şi tipărirea de publicaţii în concordanţă cu scopurile Fundaţiei;


 1. Elaborează studii, analize şi sinteze la solicitarea organelor de conducere ale sistemului cooperaţiei meşteşugăreşti, formulează propuneri şi soluţii pentru desfăşurarea activităţii de formare a competenţelor profesionale necesare sectorului, în vederea aplicării strategiei în domeniul resurselor umane aprobată de Congresul Cooperaţiei Meşteşugăreşti.


CAPITOLUL III


Patrimoniul şi fondurile


Art.14. Patrimoniul Fundaţiei, constituit şi completat de către fondatorul unic - Asociaţia Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti – UCECOM, are valoarea totală de 120.488.779.120,36 lei în numerar şi natură.


Art.15: Patrimoniul iniţial al Fundaţiei se completează în condiţiile legii şi ale prevederilor statutului cu: donaţii de bunuri mobile şi imobile de la persoane juridice sau persoane particulare din ţară şi străinătate, prin transferul cu plată a unor bunuri aparţinând patrimoniului organizaţiilor cooperaţiei meşteşugăreşti, precum şi prin negocierea directă, vânzare-cumpărare de bunuri.

Art.16: Bunurile mobile şi imobile aparţinând Fundaţiei pot fi folosite numai pentru realizarea obiectivelor şi scopurilor prevăzute în statut.

În funcţie de necesităţile Fundaţiei, imobilizările corporale, exclusiv clădirile şi terenurile, vor putea fi valorificate, iar sumele obţinute vor reintra în întregime în patrimoniul Fundaţiei.


Art.17: (1) Asociaţia Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti – UCECOM, în calitate de fondator unic, va transmite în administrarea Fundaţiei unităţile şcolare, proprietatea sa.

(2) Prin unităţi şcolare se înţeleg activele imobilizate (clădiri, terenuri, maşini şi utilaje) şi baza materială cu care sunt dotate acestea.

(3) Condiţiile şi durata administrării unităţilor şcolare se vor stabili prin acte separate ce se vor încheia între Fundaţie şi Asociaţia Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti – UCECOM.


Art.18: (1) Finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare ale Fundaţiei se face din veniturile proprii.

(2) Veniturile Fundaţiei se constituie din : contribuţii, donaţii, sponsorizări, subvenţii, dobânzi, venituri din servicii de consultanţă, venituri din închirierea spaţiilor de care dispune Fundaţia, venituri realizate din activităţile prevăzute în statut, fonduri obţinute din ţară şi străinătate de la persoanele fizice şi juridice, resurse obţinute de la bugetul de stat şi/ sau bugetele locale, prin alte mijloace prevăzute de lege.

(3) Fundaţia Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti „Spiru Haret” şi filialele sale dispun de cont bancar.

(4) Toate dispoziţiile de plată, de încasare, CEC-urile sau alte ordine de retragere de fonduri din orice cont bancar trebuie semnate de Directorul General Executiv şi contabilul şef sau de alte persoane care au fost desemnate pentru aceasta de Consiliul Director.


Art.19: Fundaţia va constitui fondul pentru modernizarea procesului de învăţământ şi dezvoltarea bazei materiale.


Art.20: (1) Filiala este direct răspunzătoare de întocmirea balanţelor de verificare lunară şi a situaţiilor financiare anuale şi de depunerea acestora la organele în drept, după ce, în prealabil, au fost aprobate de conducerea Fundaţiei.

(2) Fundaţia întocmeşte situaţiile financiare anuale centralizate pe baza situaţiilor financiare anuale întocmite de filiale.CAPITOLUL IV


Organizarea şi conducerea Fundaţiei
Art.21. Organele Fundatiei Invăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti – “Spiru Haret” sunt:

 • Preşedinte;

 • Consiliul Director;

 • Cenzor.


Art.22: Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Cooperaţiei Meşteşugăreşti are calitatea de preşedinte al Fundaţiei Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti -„Spiru Haret”.


Art.23: (1) Consiliul Director al Fundaţiei este organul de conducere şi de administrare al acesteia.

(2) Consiliul Director asigură realizarea scopului şi obiectivelor Fundaţiei, exercitând următoarele atribuţii:

 • aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil ale Fundaţiei;

 • aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale filialelor;

 • încheie acte juridice, în numele şi pe seama Fundaţiei;

 • execută bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;

 • aprobă taxele de şcolarizare;

 • numeşte Directorul General Executiv şi adjuncţii acestuia;

 • analizează şi aprobă raportul prezentat de cenzor privind situaţia financiară;

 • numeşte contabilul şef al Fundaţiei;

 • numeşte membrii consiliilor directoare şi directorii filialelor Fundaţiei, cu respectarea dispoziţiilor legale;

 • avizează şi modifică programele de activitate ale Fundaţiei;

 • ia orice altă măsură care nu este interzisă de lege sau care nu este dată prin statut în competenţa unui alt organism de conducere;

 • modifică statutul Fundaţiei cu aprobarea explicită şi prealabilă a Fondatorului;

 • aprobă Regulamentul de ordine interioară al Fundaţiei, al filialelor Fundaţiei şi al unităţilor de învăţământ.


(3)Consiliul Director hotărăşte numai cu acordul Preşedintelui Fundaţiei cu privire la:

 • strategia de dezvoltare a învăţământului cooperatist şi a ofertei de şcolarizare a sistemului de învăţământ al cooperaţiei meşteşugăreşti;

 • strategia generală a Fundaţiei privind înfiinţarea unor filiale; fixarea unor noi obiecte de activitate ale Fundaţiei;

 • aprobarea organigramei şi a strategiei de personal ale Fundaţiei;

 • schimbarea sediului Fundaţiei;

 • stabileşte nivelul şi regulile de constituire şi utilizare ale fondului de modernizare a procesului de învăţământ şi dezvoltarea bazei materiale;

 • aprobă obiectivele de investiţie finanţate din fondul de modernizare a procesului de învăţământ şi dezvoltarea bazei materiale;

 • aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Fundaţiei, al filialelor precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ; stabilind structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor funcţionale şi ale personalului;

 • aprobă indemnizaţia de şedinţă pentru membrii Consiliului Director;

 • aprobă indemnizaţia lunară pentru cenzor;

 • iniţierea şi dezvoltarea de relaţii ale Fundaţiei cu alte fundaţii, cu organizaţii non-guvernamentale cu acelaşi profil de activitate, cu alte organizaţii preocupate de problematica pregătirii resurselor umane din ţară şi străinătate, în scopul realizării obiectivelor stabilite;

 • numirea şi schimbarea din funcţie a directorilor şi contabililor şefi ai filialelor Fundaţiei precum şi directorii, directorii adjuncţi şi contabilii şefi ai unităţilor de învăţământ;

(4) Consiliul Director va înfiinţa Consiliul Consultativ, alcătuit din directorii filialelor Fundaţiei şi directorii unităţilor de învăţământ şi se va consulta cu acesta cu privire la:

  • organizarea schimburilor de experienţă la nivelul conducerilor unităţilor de învăţământ şi al specialiştilor în cadrul şcolilor de vară;

  • elaborarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a filialelor şi a unităţilor de învăţământ;

  • elaborarea ofertei de şcolarizare;

  • stabilirea de noi meserii şi specializări;

  • modificarea şi completarea regulamentelor concursurilor şcolare;

  • strategia de popularizare;

  • problematica tipizatelor şi actelor de studii;

  • investiţii;

  • taxele de şcolarizare;

  • elaborarea curiculelor şcolare proprii familiei ocupaţionale servicii şi producţiei artizanale;

  • întocmirea calendarului acţiunilor de control şi analizarea rezultatului acestor acţiuni.


(5) Consiliul Consultativ se va întruni trimestrial sau ori de câte ori este necesar.


Art.24: (1) Consiliul Director se compune din 7 membri, numiţi de Fondatorul unic.

(2) Preşedintele Fundaţiei poate revoca membrii Consiliului Director.

(3) Membrii Consiliului Director sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi numiţi în continuare.

(4) Consiliul Director este condus de un Preşedinte, desemnat de fondatorul unic.


Art.25: (1) Consiliul Director îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri valabile cu majoritate simplă. În caz de balotaj, votul Preşedintelui este hotărâtor.

(2) Şedinţele Consiliului Director se desfăşoară trimestrial sau ori de câte ori este nevoie. Ele sunt prezidate de Preşedintele Consiliului Director.

(3) În lipsa acestuia, şedinţele vor fi conduse de persoana delegată de Preşedintele Consiliului Director pentru a-l înlocui şi exercita atribuţiile ce-i revin pe perioada absenţei acestuia.


Art.26: (1) Conducerea curentă a Fundaţiei va fi asigurată de un Director General Executiv. Directorul General Executiv face parte din Consiliul Director.

(2) Directorul General Executiv al Fundaţiei reprezintă Fundaţia în relaţiile cu autorităţile publice, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, coordonează şi îndrumă întreaga activitate a Fundaţiei.

(3) Directorul General Executiv al Fundaţiei semnează alături de contabilul şef toate documentele ce angajează patrimoniul Fundaţiei. Atribuţiile şi competenţele acestora sunt prevăzute în contractul de administrare şi gestionare a Fundaţiei între şedinţele Consiliului Director, activitatea curentă a Fundaţiei

Art.27: (1) Membrii Consiliului Director răspund disciplinar, civil sau penal, după caz, pentru actele şi faptele săvârşite de aceştia în realizarea atribuţiilor ce le revin, care au creat prejudicii materiale Fundaţiei.


Art.28. (1). Cenzorul asigură controlul financiar intern al Fundaţiei;

(2). Cenzorul este numit pentru un mandat de 3 ani de fondatorul unic;

(3). In realizarea competenţelor sale, cenzorul va îndeplini următoarele atribuţii:

 • verifică modul în care este administrat patrimoniul Fundaţiei;

 • întocmeşte rapoarte şi le prezintă Consiliului Director;

 • cenzorul poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot.


CAPITOLUL V


Dizolvarea şi lichidarea Fundaţiei


Art.29: Fundaţia se dizolvă:

  1. de drept;

  2. prin hotărârea judecătorească.


Art.30: (1) Fundaţia se dizolvă de drept în următoarele cazuri:

 1. imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 6 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

 2. în situaţia imposibilităţii constituirii Consiliului Director în conformitate cu statutul Fundaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Consiliul Director trebuia să se constituie.

 3. prin hotărârea membrului fondator adoptată de Congresul Cooperaţiei Meşteşugăreşti.

(2) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărâre judecătorească a judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul Fundaţiei, la cererea Fondatorului unic sau al oricărei persoane interesate.


Art.31: (1)Dizolvarea Fundaţiei prin hotărâre judecătorească se face în următoarele cazuri:

 1. când scopul sau activitatea Fundaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

 2. când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

 3. când Fundaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

 4. când Fundaţia a devenit insolvabilă

(2) Instanţa competentă este judecătoria în circumscripţia căreia Fundaţia îşi are sediul.


Art.32: În cazul de dizolvare a Fundaţiei, activul net revine fondatorului unic, Asociaţia Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti – UCECOM.


Art.33: (1) În cazurile de dizolvare prevăzute în art.29-30, lichidatorii vor fi numiţi prin hotărâre judecătorească.

(2) Mandatul Consiliului Director încetează o dată cu numirea lichidatorilor.


Art.34: (1) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul Comisiei de Cenzori.

(2) Faţă de Fundaţie şi fondatorul unic, lichidatorii sunt supuşi regulilor mandatului.


Art.35: (1) Fundaţia încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

(2) Radierea se face în baza actului constatator al încheierii lichidării, eliberat lichidatorilor, la încheierea procedurilor legale.CAPITOLUL VI


Dispoziţii finale şi tranzitoriiArt.36: În termen de 60 de zile de la data înregistrării Fundaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, fondatorul unic va proceda la emiterea Deciziei de numire a membrilor Consiliului Director.Art.37: În termen de 30 de zile de la numirea sa, Consiliul Director:

 • elaborează şi aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare;

 • numeşte contabilul şef al fundaţiei;

 • emite hotărârea de constituire a filialelor şi a patrimoniului acestora, în condiţiile art.10 din prezentul statut;

 • aprobă organizarea şi strategia de personal a Fundaţiei;


Art.38: (1) În vederea realizării obiectivului Fundaţiei, la nivelul acesteia se constituie un corp de inspectori şcolari, încadraţi pe bază de contract de muncă.

(2) Atribuţiile şi competenţele acestora vor fi stabilite de Consiliul Director prin Regulamentul de organizare şi funcţionare.Semnătura fondatorului prin


PREŞEDINTELE

ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A

COOPERAŢIEI MEŞTEŞUGĂREŞTI-UCECOM